รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 22 มกราคม 2561

 

ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 2
09.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 3
10.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 4
11.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
13.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
14.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
รวม ครอสเวิร์ด  78 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  8 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย C  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
17:30
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 12
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
รวม เซปักตะกร้อ  20 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบ 32
11:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
12:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 32
13:10
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 32
13:10
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบ 32
13:10
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบ 32
13:10
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
13:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
13:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8 ทีม
13:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 8 ทีม
13:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
13:50
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 32
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8 ทีม
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 8 ทีม
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 35
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2
 8 ทีม
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 36
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 37
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
14:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 38
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 39
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
ดาบ Epee (บุคคลชาย)   คู่ที่ 40
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
15:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Epee (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 41
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลหญิง)
รวม ดาบสากล  41 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 46 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 54 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 67 กก. มากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 80 กก. มากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก. บุคคลชาย
รวม เทควันโด  48 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยพายัพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 9
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
เทนนิส - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
14:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
รวม เทนนิส  22 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
คู่ผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ผสม
คู่ผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ผสม
คู่ผสม 
รอบชิงชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - คู่ผสม
รวม บริดจ์  3 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
 รอบแรก
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยเกริก
 รอบแรก
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 4
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
09:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
วิทยาลัยดุสิตธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
12:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยนครพนม
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
15:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบสอง
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสอง
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบสอง
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
รวม แบดมินตัน  28 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 9  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 11  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  วิทยาลัยพิชญบัญฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2  vs  มหาวิทยาลัยนเรศวร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 9  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 9  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 10  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 10  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 11  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 11  คู่ที่ 2
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 12  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 12  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 13  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 13  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 14  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 14  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 15  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 16  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 12  คู่ที่ 4
วิทยาลัยพิชญบัญฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 13  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยนครพนม  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 9  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 9  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 10  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 10  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 11  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 11  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 12  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 12  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 13  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 13  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 14  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 14  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 15  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 16  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 9  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 12  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 13  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 14  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 15  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 16  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 2  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 9  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 10  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 11  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 12  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 13  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 14  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 15  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 16  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยปทุมธานี  vs  สถาบันการพลศึกษา 2
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 5  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 6  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 7  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 8  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 5  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 6  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต 2  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 7  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ 2
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 8  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง