รายงานผลการแข่งขันประจำวันที่ 23 มกราคม 2561

 

ครอสเวิร์ด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบรองชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
08.00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - ทีมหญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 1
09.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 2
10.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 3
12.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 4
13.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 5
14.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยพะเยา
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 5
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยพะเยา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   สาย B  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 กระดานที่ 6
15:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่ชาย
คู่หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 3  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2
 รอบรองชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
คู่หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
16.45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
ครอสเวิร์ด - คู่หญิง
รวม ครอสเวิร์ด  178 รายการ  
 
ซอฟท์บอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
09.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
11.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
15.00
มธ. สนามซอฟท์บอล
Official
ซอฟท์บอล - ทีมชาย
รวม ซอฟท์บอล  4 รายการ  
 
เซปักตะกร้อ
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชุด - ชาย   สาย E  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย F  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย E  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
09:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย F  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย G  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย G  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย H  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบแรก
11:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย A  คู่ที่ 17
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย B  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย H  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย D  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
13:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย E  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย C  คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย D  คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
 รอบแรก
15:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย E  คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย F  คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย F  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย G  คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบแรก
17:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - หญิง   สาย H  คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย G  คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
ทีมชุด - ชาย   สาย H  คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
19:00
มทร.ธ โดมกีฬา
Official
รวม เซปักตะกร้อ  22 รายการ  
 
ดาบสากล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 32
10:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 7
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบ 16 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ 16 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
10:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบ 16 ทีม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบ 16 ทีม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบ 16 ทีม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยรามคำแหง  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบ 16 ทีม
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 15
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 19
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบ 16 ทีม
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 21
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 8 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 23
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 8 ทีม
12:45
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 25
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 26
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 8 ทีม
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 29
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 30
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบรองชนะเลิศ
13:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 31
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 32
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
ดาบ Foil (บุคคลชาย)   คู่ที่ 33
สถาบันการพลศึกษา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รอบชิงชนะเลิศ
14:20
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Foil (บุคคลชาย)
ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)   คู่ที่ 34
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
รอบชิงชนะเลิศ
14:40
มธ. ยิมเนเซียม 6
Official
ดาบสากล - ดาบ Sabre (บุคคลหญิง)
รวม ดาบสากล  34 รายการ  
 
เทควันโด
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 17
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 18
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 19
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 20
มหาวิทยาลัยนเรศวร  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 21
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 22
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 23
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 24
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 25
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 26
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 27
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 28
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 29
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบก่อนรองชนะเลิศ
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบสอง
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
09.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 50
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 51
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 52
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 53
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 30
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 31
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 32
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 33
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบรองชนะเลิศ
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 35
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
14.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 49 กก. มากกว่า 46 กก. แต่ไม่เกิน 49 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 54
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 87 กก. มากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 55
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย   คู่ที่ 34
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
รอบชิงชนะเลิศ
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 58 กก. มากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก. บุคคลชาย
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบแรก
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  vs  มหาวิทยาลัยสยาม
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 รอบสอง
9.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
เทควันโด - รุ่นไม่เกิน 73 กก. มากกว่า 67 กก. แต่ไม่เกิน 73 กก. บุคคลหญิง
รวม เทควันโด  55 รายการ  
 
เทนนิส
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยศิลปากร
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบสอง
09:00
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 9
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยมหิดล
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 10
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยศิลปากร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยบูรพา  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบที่ 3
11:30
มทร.ธ สนามเทนนิส 1
Official
รวม เทนนิส  16 รายการ  
 
บริดจ์
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก 1
08.30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก 2
10:15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก 2
10:15
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก 3
13:00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก 3
13:00
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก 4
14:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก 4
14:45
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย A
 รอบคัดเลือก 5
16:30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
ทีมผสม   สาย B
 รอบคัดเลือก 5
16:30
มทร.ธ อาคารเรียนรวม 13 ชั้น
Official
บริดจ์ - ทีมผสม
รวม บริดจ์  10 รายการ  
 
บาสเกตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
08:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบแรก
09:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
11:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 รอบแรก
12:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
 รอบแรก
14:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
15:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
บาสเกตบอล - ทีมหญิง
รวม บาสเกตบอล  8 รายการ  
 
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต)
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี
 รอบแรก
17:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบแรก
17:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 3
สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
17:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบแรก
17:45
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
18:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
18:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
18:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
 รอบแรก
18:45
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมหญิง   คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 พบกันหมด ครั้งที่ 1
19:00
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมหญิง
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
 รอบแรก
19:15
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
 รอบแรก
19:30
มธ. ยิมเนเซียม 7
Official
บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต) - ทีมชาย
รวม บาสเกตบอล 3 คน (สาธิต)  11 รายการ  
 
แบดมินตัน
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยสยาม  vs  วิทยาลัยดุสิตธานี
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมชาย   คู่ที่ 8
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง  vs  มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 รอบสอง
13:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 1
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 6
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 7
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
ทีมหญิง   คู่ที่ 8
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสอง
9:00
มธ. ยิมเนเซียม 4
Official
รวม แบดมินตัน  16 รายการ  
 
ปีนหน้าผา
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
เดี่ยวบุคคลชาย (มือใหม่) 
 รอบคัดเลือก
19:15
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลชาย (มือใหม่)
เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป) 
 รอบคัดเลือก
20:45
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลชาย (ทั่วไป)
เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป) 
 รอบคัดเลือก
22:00
มธ. สนามปีนหน้าผา
Official
ปีนหน้าผา - เดี่ยวบุคคลหญิง (ทั่วไป)
รวม ปีนหน้าผา  3 รายการ  
 
เปตอง
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยทักษิณ 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรังสิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 4
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยรังสิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 3  คู่ที่ 5
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   สาย 1  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยทักษิณ 2  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 2  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 3  คู่ที่ 5
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   สาย 4  คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบสาม
09:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ 2
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 3
สถาบันการพลศึกษา 2  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 2
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 2
 8 ทีม
11:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
ชายคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยศรีปทุม  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 รอบรองชนะเลิศ
13:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
ชายคู่ 
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - ชายคู่
หญิงคู่   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยขอนแก่น  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
รอบชิงชนะเลิศ
16:00
มทร.ธ สนามเปตอง
Official
เปตอง - หญิงคู่
รวม เปตอง  54 รายการ  
 
ฟุตซอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
 รอบแรก
08.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย A  คู่ที่ 10
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
 รอบแรก
10.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
11.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย B  คู่ที่ 12
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 13
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย  vs  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
 รอบแรก
14.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย C  คู่ที่ 14
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
 รอบแรก
16.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร  vs  มหาวิทยาลัยบูรพา
 รอบแรก
17.30
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
ทีมหญิง   สาย D  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 รอบแรก
19.00
มธ. ยิมเนเซียม 5 (สนามฟุตซอล)
Official
ฟุตซอล - ทีมหญิง
รวม ฟุตซอล  8 รายการ  
 
ฟุตบอล
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ทีมชาย   สาย E  คู่ที่ 11
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์  vs  มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 รอบแรก
13.00
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย F  คู่ที่ 12
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย G  คู่ที่ 13
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 รอบแรก
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย H  คู่ที่ 14
มหาวิทยาลัยมหิดล  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
13.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย A  คู่ที่ 15
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  vs  มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ สนามหน้าคณะครุศาสตร์
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย B  คู่ที่ 16
มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์  vs  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย C  คู่ที่ 9
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  vs  มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
ทีมชาย   สาย D  คู่ที่ 10
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 รอบแรก
15.00
มทร.ธ สนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติ
Official
ฟุตบอล - ทีมชาย
รวม ฟุตบอล  8 รายการ  
 
มวยไทยสมัครเล่น
รายการ
รอบ
เวลา
สนาม
Start List
Result
Status
Print
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี  vs  มหาวิทยาลัยแม่โจ้
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ฟลายเวท นน. เกิน 48 กก. ไม่เกิน 51 กก. - ชาย
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - เฟเธอร์เวท นน. เกิน 54 กก.ไม่เกิน 57 กก. - หญิง
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 1
สถาบันการพลศึกษา  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 3
มหาวิทยาลัยแม่โจ้  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย   คู่ที่ 5
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต  vs  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - แบนตั้มเวท นน. เกิน 51 ไม่เกิน 54 กก. - ชาย
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 1
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  vs  สถาบันการพลศึกษา
 รอบแรก
13.00
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
Official
มวยไทยสมัครเล่น - ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง
ไลท์เวท นน. เกิน 57 กก.ไม่เกิน 60 กก. - หญิง   คู่ที่ 2
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  vs  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี