รายการ บาสเกตบอล ทีมหญิง 
รอบสอง  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 12:30
สนาม
มธ. ยิมเนเซียม 1 (Eastwing Hall)
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
55
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
10
17
12
16
-
-
55
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
12
ศิริทรัพย์   สุนทรศารทูล
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
10
นันทิยา   ผ่องพันธุ์งาม
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
19
ขวัญชนก   ศิริพันธนันท์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
9
ศิริพร   ผุดผ่อง
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
20
อาทิตยา   บุญไสย์
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
13
วารุณี   กิจรักษา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
88
มณิฐา   นิตยสุข
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
86
ณัชวรินทร์   บัวพา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
79
พิมพ์โชษิตา   ทรัพย์เย็น
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
3
จุฬาลักษณ์   ปรีชา
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
7
สินีนุช   โสฬส
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
91
ธันยธร   พรหมสุวรรณ
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  
63
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 
Q1
Q2
Q3
Q4
Extra 1
Extra 2
Total
15
11
14
23
-
-
63
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
Fouls
-
-
-
-
-
-
-
 
Remark :
17
ณัฐพร  พรมจันทร์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
10
พลอยพรรณ  จั่นจินดา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
6
จิราวรรณ์  รุ่งเรือง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
13
กลอยใจ  เพ็ชรแสนค่า
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
7
บุษกร  ทองพูน
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
8
ขวัญตา  แต้มทอง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
16
ชลิตา  พรกุณา
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
14
อัจฉรา  กายชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
15
ปาริฉัตร  ไชยโสภาพ
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
9
ดาราพร  ปานช้าง
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
11
ณัฐวรรณ  มัชฌิมวงศ์
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
4
ปวีณ์ธิดา  ธูปหอม
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  
 
 
ผู้เล่นตัวจริง    ผู้เล่นตัวสำรอง    กัปตันทีม