รายการ ว่ายน้ำ ผีเสื้อ 50 เมตร - ชาย รอบคัดเลือก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:25.23
1
4
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:25.72
2
3
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:00:25.76
3
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:25.93
4
3
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:26.42
5
8
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:26.45
6
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:27.28
7
2
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:27.33
8
6
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:27.51
9
4
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:27.63
10
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:27.99
11
4
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:28.12
12
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:28.38
13
3
สถาบันการพลศึกษา
สถาบันการพลศึกษา
00:00:28.41
14
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:28.44
15
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
00:00:28.53
16
8
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:28.54
17
3
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:28.93
18
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:29.00
19
2
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:29.37
20
2
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
00:00:29.48
21
6
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:29.88
22
7
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:29.92
23
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
00:00:29.99
24
1
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
00:00:30.46
25
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
00:00:30.52
26
6
มหาวิทยาลัยรังสิต
มหาวิทยาลัยรังสิต
00:00:30.84
27
4
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:31.00
28
2
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:31.04
29
5
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:31.31
30
7
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:31.57
31
6
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:32.04
32
5
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:32.51
33
5
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา
00:00:33.53
34
2
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:34.78
35
7
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
00:00:36.27
36
1
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
00:00:45.67
37
5
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
มหาวิทยาลัยปทุมธานี
-
DNS
-