รายการ ว่ายน้ำ ฟรีสไตล์ 50 เมตร - หญิง รอบคัดเลือก  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 08:30 น.
สนาม
มธ. สระว่ายน้ำศูนย์กีฬาทางน้ำ
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
   
   
ลู่ที่
นักกีฬา
สถิติ
( hh:mm:ss:s )
หมายเหตุ
(Remark)
ลำดับ
(Rank)
4
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:27.59
1
6
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.86
2
2
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
00:00:27.89
3
7
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
00:00:27.93
4
3
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
00:00:28.05
5
3
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:29.44
6
1
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
00:00:29.60
7
3
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:29.86
8
5
มหาวิทยาลัยมหิดล
มหาวิทยาลัยมหิดล
00:00:30.85
9
4
มหาวิทยาลัยพะเยา
มหาวิทยาลัยพะเยา
00:00:31.02
10
4
มหาวิทยาลัยนเรศวร
มหาวิทยาลัยนเรศวร
00:00:31.05
11
6
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
00:00:31.05
12
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:31.32
13
3
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:31.35
14
7
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:31.36
15
8
มหาวิทยาลัยบูรพา
มหาวิทยาลัยบูรพา
00:00:32.42
16
2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:33.39
17
1
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:33.60
18
4
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
00:00:33.62
19
6
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
00:00:33.73
20
1
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
00:00:33.78
21
7
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
00:00:33.92
22
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:33.98
23
5
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
มหาวิทยาลัยแม่โจ้
00:00:36.08
24
5
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
00:00:41.09
25
5
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
00:00:41.13
26
8
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
00:00:54.35
27