รายการ เพาะกายและฟิตเนส โมเดลฟิสิค บุคคลหญิง รุ่นความสูงไม่เกิน 162 ซม. 
รอบชิงชนะเลิศ  
วันที่ 29 มกราคม 2561 เวลา 18:00 .
สนาม
มทร.ธ อาคารเอนกประสงค์ คณะวิศวกรมมศาสตร์
 
สถานะ
จบการแข่งขัน
ผล
เป็นทางการ
 
ลำดับ
นักกีฬา
อันดับ
(Rank)

หมายเหตุ
(Remark)
2
161
มุกดา  เรืองสุขสุด
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
1
Gold
3
165
ชนิภรณ์  แก้วโชติ
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
2
Silver
1
156
ศิวนาถ  ตามพานนท์
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
3
Bronze
5
172
เหมือนฝัน  ชูประยูร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
4
4
171
อรวรรณ  อู่ยิ่ง
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
5